Poslední aktualizace 28. února 2024

SOUHLAS S PODMÍNKAMI
Tyto podmínky použití představují právně závaznou smlouvu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu („ vy “, „ uživatel “) a překladatelskou službou Autoglot („ společnost “, „ my “, „ nás “ nebo „ naše “), týkající se vašeho přístupu na webovou stránku autoglot.com a jejího používání, jakož i jakékoli jiné mediální formy, mediálního kanálu, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace související, propojené nebo jinak s nimi spojené (souhrnně „Stránky“).

Souhlasíte s tím, že vstupem na stránky jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito podmínkami použití.

POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, PAK JE VÁM VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT STRÁNKY A MUSÍTE OKAMŽITĚ UKONČIT POUŽÍVÁNÍ.

Doplňující podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou zde výslovně zahrnuty formou odkazu. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli az jakéhokoli důvodu provést změny nebo úpravy těchto podmínek použití.

Upozorníme vás na jakékoli změny aktualizací data „Poslední aktualizace“ těchto Podmínek použití a vzdáváte se jakéhokoli práva obdržet konkrétní oznámení o každé takové změně.

Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky použití, abyste byli informováni o aktualizacích. Budete se řídit a bude se mít za to, že jste si byli vědomi a přijali změny v jakýchkoli revidovaných Podmínkách použití vaším dalším používáním Stránek po datu zveřejnění těchto upravených Podmínek použití.

Informace uvedené na Stránce nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás podléhalo jakémukoli požadavku na registraci v takové jurisdikci nebo zemi. .

V souladu s tím osoby, které se rozhodnou přistupovat na stránky z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém jsou místní zákony použitelné.
Stránky nejsou přizpůsobeny tak, aby byly v souladu s průmyslovými předpisy (zákon o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění (HIPAA), federální zákon o řízení bezpečnosti informací (FISMA) atd.), takže pokud by vaše interakce podléhaly takovým zákonům, nesmíte používat tuto stránku. Stránky nesmíte používat způsobem, který by porušoval Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Stránky jsou určeny uživatelům, kteří jsou starší 18 let. Osobám mladším 18 let není povoleno používat stránky ani se na nich registrovat.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Není-li uvedeno jinak, jsou stránky naším majetkem a veškerý zdrojový kód, databáze, funkce, software, návrhy webových stránek, zvuk, video, text, fotografie a grafika na stránce (souhrnně „obsah“) a ochranné známky, služby známky a loga v nich obsažená (dále jen „známky“) vlastníme nebo kontrolujeme nebo máme licenci a jsou chráněny autorskými právy a zákony o ochranných známkách a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži Spojených států amerických, mezinárodními zákony o autorských právech, a mezinárodní úmluvy. Obsah a značky jsou poskytovány na Stránce „TAK JAK JSOU“ pouze pro vaši informaci a osobní použití. Není-li v těchto Podmínkách používání výslovně uvedeno jinak, nesmí být žádná část webu ani žádný obsah ani značky kopírovány, reprodukovány, agregovány, znovu publikovány, nahrány, zveřejněny, veřejně zobrazovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakýkoli komerční účel bez našeho výslovného předchozího písemného povolení.

Za předpokladu, že jste způsobilí používat Stránku, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání Stránky a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části Obsahu, ke kterému jste řádně získali přístup, a to výhradně pro vaši osobní, nekomerční použití. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena na stránce a na stránce, obsahu a značkách.

PROHLÁŠENÍ UŽIVATELŮ

Používáním stránek prohlašujete a zaručujete, že: (1) všechny registrační údaje, které odešlete, budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné; (2) budete udržovat přesnost těchto informací a podle potřeby je neprodleně aktualizovat; (3) máte způsobilost k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek použití; (4) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště; (5) nebudete na stránky přistupovat automatizovanými nebo nelidskými prostředky, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak; (6) nebudete používat stránky k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a (7) vaše používání stránek neporuší žádný platný zákon nebo nařízení.

Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí použití těchto stránek (nebo jakékoli jejich části).

REGISTRACE UŽIVATELE

Uživatelé mohou být požádáni o registraci na Stránkách v samostatné oblasti (dále jen „Ovládací panel“). Uživatelé souhlasí s tím, že budou svá hesla uchovávat v tajnosti a budou zodpovědní za veškeré použití svých účtů a hesel. Vyhrazujeme si právo odstranit, získat zpět nebo změnit registrační údaje Uživatelů, pokud na základě vlastního uvážení rozhodneme, že tyto informace jsou nepřesné, nevhodné, obscénní nebo jinak nežádoucí.

Uživatelé budou muset poskytnout následující informace, aby mohli vytvořit a ověřit své účty:

 • název
 • Emailová adresa

Po vytvoření účtu a před použitím naší služby obdrží uživatel potvrzovací e-mail, kde bude muset ověřit svou e-mailovou adresu. Používání naší služby bez platné e-mailové adresy je nemožné.

Registrací do našeho ovládacího panelu uživatelé zaručují, že všechny informace, které poskytují, jsou správné, pravdivé, přesné a aktuální a za žádných okolností nejsou nečestné.

POPLATKY A PLATBY

Přijímáme následující způsoby platby:

 • Kreditní/debetní karty

Za přístup k některým z našich služeb můžete být požádáni o zakoupení nebo zaplacení poplatku. Souhlasíte s tím, že poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné prostřednictvím webu. Dále souhlasíte s okamžitou aktualizací účtu a platebních údajů, včetně e-mailové adresy, způsobu platby a data vypršení platnosti platební karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Účtujeme vám prostřednictvím online fakturačního účtu za nákupy uskutečněné prostřednictvím webu. Daň z prodeje bude připočtena k ceně nákupů, jak to považujeme za požadované. Ceny můžeme kdykoli změnit. Všechny platby budou v amerických dolarech.

Souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny poplatky nebo poplatky za ceny, které jsou v té době platné za vaše nákupy, a opravňujete nás, abychom při vašem nákupu účtovali vámi zvolenému poskytovateli plateb takové částky.

Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby nebo chyby v cenách, a to i v případě, že jsme již požadovali nebo obdrželi platbu. Vyhrazujeme si také právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou prostřednictvím Stránek.

SLUŽBY

Autoglot poskytuje službu pro automatizovaný (rozuměj počítačově generovaný) překlad webových stránek, které jsou vytvořeny redakčním systémem WordPress (dále jen „Služba“). To zahrnuje, ale není omezeno na zjišťování jazyka původního uživatelského obsahu, překlad tohoto obsahu do jednoho nebo více jazyků vybraných Uživatelem z omezeného seznamu dostupných jazyků a aktualizaci webových stránek Uživatelů přeloženým obsahem.

Aby mohl uživatel používat službu Autoglot, bude si muset stáhnout plugin WordPress (dále jen „Plugin“), nainstalovat jej na své webové stránky, zaregistrovat se v Ovládacím panelu, obdržet klíč API a přidat jej do své vlastní oblasti správy WordPress. Aby mohl uživatel používat překladatelskou službu, bude si muset ve svém ovládacím panelu zakoupit zůstatek překladu (počet slov, která lze automaticky přeložit).

Dostupné jazyky a ceny překladů naleznete na Stránce.

Neuchováváme ani žádným způsobem neanalyzujeme žádný obsah ani jiné informace zaslané naší Službě k překladu. Proces překladu probíhá plně automaticky a neznamená žádné meziskladování v našich databázích. Pro analytické a finanční účely uchováváme obecné statistické informace, jako je počet slov přeložených každý den každým uživatelem.

Po přeložení pomocí naší služby je obsah uživatele uložen v jeho databázi WordPress. Neukládáme, neuchováváme ani nezálohujeme přeložený obsah a nemáme k těmto informacím žádný přístup. Je výhradně odpovědností uživatele spravovat své webové stránky a zálohovat jejich obsah. V případě ztráty přeloženého obsahu v důsledku problémů na serverech nebo webových stránkách Uživatele nemůžeme nést odpovědnost za obnovení tohoto přeloženého obsahu ani za vrácení poplatků zaplacených za překlad tohoto obsahu.

Vzhledem k neustálému vývoji a zlepšování nemůže Autoglot uživatelům zaručit, že její služby neobsahují chyby nebo výpadky.

Autoglot také nemůže zaručit, že její Služba bude schopna zcela uspokojit všechny osobní potřeby a očekávání tohoto Uživatele. Vzhledem k povaze automatizovaného (počítačem generovaného) překladu jej nelze srovnávat s výsledkem profesionálního ručního překladu odborníkem na překlady. Autoglot nemůže být odpovědný za kvalitu překladu a nevrací poplatky zaplacené za překlad obsahu Uživatele.

Po registraci účtu obdrží Uživatelé zdarma počáteční zůstatek na překlad. To se provádí za účelem umožnit uživatelům otestovat své stránky, kompatibilitu pluginů a kvalitu překladu. Pokud uživatelé nejsou spokojeni s některým z těchto nebo jiných výsledků používání pluginu, naší služby nebo čehokoli jiného, měli by přestat používat službu a zrušit své účty.

Jakékoli další používání naší služby, stejně jako nákup dodatečného zůstatku na překlady prostřednictvím našich stránek, znamená, že služba je plně akceptována a schválena uživatelem a uživatel nemá žádné nároky na Autoglot.

ZRUŠENÍ

Předplatné můžete kdykoli zrušit přihlášením ke svému účtu nebo nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených níže. Vaše zrušení se projeví okamžitě nebo na konci aktuálního placeného období.

Pokud nejste s našimi službami spokojeni, napište nám na adresu [email protected] .

ZÁSADY VRÁCENÍ PENĚZ

Pokud nejste s nákupem 100% spokojeni, můžete nás kontaktovat do 30 dnů od data nákupu a my vám poskytneme plnou náhradu za váš nákup. V tomto případě však bude váš účet v našem ovládacím panelu zrušen, všechny služby budou zastaveny a váš zůstatek na překladu bude ztracen.

Vezměte prosím na vědomí, že protože nenabízíme ani nepožadujeme žádné předplatné naší služby, může být vrácena pouze jedna poslední platba. Nepřetržité používání naší Služby znamená, že Služba byla zcela poskytnuta a přijata Uživatelem a Strany nemají vůči sobě žádné nároky. Smluvní strany nepodepisují Zákon o poskytovaných službách.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Na stránky nesmíte přistupovat ani je používat k žádnému jinému účelu, než ke kterému je zpřístupňujeme. Stránky nesmí být používány ve spojení s žádným komerčním úsilím kromě těch, které jsou námi výslovně schváleny nebo schváleny.

Jako uživatel stránek souhlasíte, že nebudete:

 1. Zapojte se do neoprávněného rámování nebo odkazování na stránky.
 2. Oklamat, podvést nebo uvést v omyl nás a ostatní uživatele, zejména při jakémkoli pokusu o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla.
 3. Zapojte se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, jako je používání skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo používání jakéhokoli dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a extrakci dat.
 4. Nevhodně využívat naše služby podpory nebo předkládat nepravdivé zprávy o zneužití nebo nesprávném chování.
 5. Zasahovat, narušovat nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž na Stránkách nebo sítích či službách připojených k Stránkám.
 6. Obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do funkcí Stránek souvisejících s bezpečností, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli Obsahu nebo vynucují omezení používání Stránek a/nebo Obsahu na nich obsaženého.
 7. Prodejte nebo jinak převeďte svůj profil.
 8. Použít jakékoli informace získané z webu k obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby.
 9. Používejte stránky jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo jinak používat stránky a/nebo obsah pro jakékoli úsilí generující příjmy nebo komerční podnikání.
 10. Dešifrujte, dekompilujte, rozeberte nebo zpětně analyzujte jakýkoli software, který tvoří nebo jakýmkoli způsobem tvoří část webu.
 11. Pokuste se obejít jakákoli opatření Stránek navržená tak, aby zabránila nebo omezila přístup na Stránku nebo jakoukoli část Stránky.
 12. Obtěžovat, obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat kterémukoli z našich zaměstnanců nebo agentů, kteří se podílejí na poskytování jakékoli části webu vám.
 13. Odstraňte upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva z jakéhokoli obsahu.
 14. Zkopírujte nebo přizpůsobte software stránek, včetně, ale bez omezení na Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiný kód.
 15. Nahrávejte nebo přenášejte (nebo se pokoušejte nahrát nebo přenést) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a spamu (nepřetržité odesílání opakujícího se textu), které narušují nepřerušované používání a požitek ze stránky kteroukoli stranou nebo upravuje, narušuje, narušuje, pozměňuje nebo zasahuje do používání, funkcí, funkcí, provozu nebo údržby stránek.
 16. Nahrát nebo přenést (nebo se pokusit nahrát nebo přenést) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus shromažďování nebo přenosu informací, včetně, bez omezení, formátů pro výměnu jasných grafik („gif“), 1×1 pixelů, webových chyb, souborů cookie nebo jiná podobná zařízení (někdy označovaná jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního shromažďování“ nebo „pcms“).
 17. S výjimkou případů, kdy to může být důsledkem používání standardního vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používat, spouštět, vyvíjet nebo distribuovat jakýkoli automatizovaný systém, včetně, bez omezení, jakéhokoli pavouka, robota, cheat utility, scraperu nebo offline čtečky, která přistupuje na web, nebo používání nebo spouštění jakéhokoli neautorizovaného skriptu nebo jiného softwaru.
 18. Používejte stránky způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy.

PODÁNÍ

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli otázky, komentáře, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se těchto stránek (dále jen „příspěvky“), které nám poskytnete, nejsou důvěrné a stanou se naším výhradním vlastnictvím. Vlastníme výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a budeme oprávněni neomezeně používat a šířit tyto

Podání pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo kompenzace pro vás. Tímto se vzdáváte všech morálních práv k jakýmkoli takovým Příspěvkům a tímto zaručujete, že všechny takové Příspěvky jsou vaše originální nebo že máte právo takové Příspěvky předkládat. Souhlasíte s tím, že proti nám nebude možné postihnout jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zpronevěru jakéhokoli vlastnického práva ve vašich Příspěvcích.

WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

Stránky mohou obsahovat (nebo vám mohou být zaslány prostřednictvím Stránek) odkazy na jiné webové stránky ("Webové stránky třetích stran") a také články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace. , software a jiný obsah nebo položky patřící třetím stranám nebo od nich pocházející ("Obsah třetích stran").

Takové webové stránky třetích stran a obsah třetích stran nejsou námi vyšetřovány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a nejsme zodpovědní za žádné webové stránky třetích stran přístupné prostřednictvím těchto stránek nebo jakýkoli obsah třetích stran zveřejněný na, dostupné prostřednictvím nebo nainstalované z webu, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, postupů ochrany osobních údajů nebo jiných zásad nebo obsažených na webových stránkách třetích stran nebo obsahu třetích stran. Zahrnutí, odkazování nebo povolení použití nebo instalace jakýchkoli webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli obsahu třetích stran neznamená jejich schválení nebo podporu z naší strany.

Pokud se rozhodnete opustit stránky a vstoupit na webové stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli obsah třetích stran, činíte tak na vlastní riziko a měli byste si být vědomi toho, že tyto Podmínky použití již neplatí. Měli byste si přečíst příslušné podmínky a zásady, včetně zásad ochrany osobních údajů a postupů shromažďování dat, na jakékoli webové stránce, na kterou přejdete z webu, nebo týkající se jakýchkoli aplikací, které používáte nebo instalujete z webu. Veškeré nákupy, které provedete prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou uskutečněny prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a neneseme žádnou odpovědnost ve vztahu k takovým nákupům, které jsou výhradně mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Souhlasíte a berete na vědomí, že nepodporujeme produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran a budete nás chránit před jakoukoli újmou způsobenou vaším nákupem takových produktů nebo služeb.

Kromě toho nás budete chránit před jakýmikoli ztrátami, které utrpíte, nebo újmou způsobenou vám v souvislosti s jakýmkoli obsahem třetích stran nebo jakýmkoli kontaktem s webovými stránkami třetích stran nebo jakýmkoli způsobem vyplývající z tohoto obsahu.

PRÁVA VLÁDY USA

Naše služby jsou „komerční položky“, jak jsou definovány ve federálním nařízení o akvizicích („FAR“) 2.101. Pokud jsou naše služby získány jakoukoli agenturou nebo jménem jakékoli agentury mimo Ministerstvo obrany („DOD“), naše služby podléhají podmínkám těchto Podmínek použití v souladu s FAR 12.212 (pro počítačový software) a FAR 12.211 ( pro technické údaje). Pokud jsou naše služby získány jakoukoli agenturou v rámci ministerstva obrany nebo jejím jménem, podléhají naše služby podmínkám těchto podmínek použití v souladu s nařízením obrany Federal Acquisition Regulation (“DFARS”) 227.7202‑3. Kromě toho se na technická data získaná DOD vztahuje DFARS 252.227-7015. Tato doložka o právech vlády USA nahrazuje a nahrazuje jakékoli jiné ustanovení FAR, DFARS nebo jiné ustanovení či ustanovení, které řeší vládní práva na počítačový software nebo technická data podle těchto Podmínek použití.

SPRÁVA STRÁNEK

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost: (1) monitorovat stránky z hlediska porušení těchto podmínek použití; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho uvážení poruší zákon nebo tyto Podmínky použití, včetně, bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) dle vlastního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup k, omezit dostupnost nebo deaktivovat (v rozsahu technologicky proveditelném) jakýkoli z vašich příspěvků nebo jakoukoli jejich část; (4) dle našeho výhradního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti, odstranit z webu nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrné velikosti nebo jsou jakýmkoli způsobem zatěžující naše systémy; a (5) jinak spravovat stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování stránek.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záleží nám na ochraně osobních údajů a bezpečnosti. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů: https://autoglot.com/privacy-policy/ . Používáním stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek použití. Upozorňujeme, že web je hostován ve Spojených státech. Pokud na stránky přistupujete z jakéhokoli jiného regionu světa se zákony nebo jinými požadavky upravujícími shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů ve Spojených státech, pak prostřednictvím vašeho dalšího používání webu přenášíte svá data do Spojených států amerických a souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přeneseny a zpracovány v USA.

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

Tyto Podmínky používání zůstávají v plné platnosti a účinnosti, dokud tuto stránku používáte.

BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, VYHRAZUJEME SI PRÁVO DLE SVÉHO UVÁŽENÍ A BEZ OZNÁMENÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ NĚKTERÝCH IP ADRES), JAKÉKOLIV OSOBE BEZ DŮVODU, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO SMLOUVY OBSAŽENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ NEBO JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA NEBO PŘEDPISU. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA STRÁNKÁCH NEBO SMAZAT VÁŠ ÚČET A JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE POSLALI, KDYKOLI BEZ VAROVÁNÍ, PODLE NAŠEHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ.

Pokud z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že můžete jednat jménem třetí strany. oslava. Kromě ukončení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, mimo jiné včetně občanskoprávních, trestních a soudních opravných prostředků.

ÚPRAVY A PŘERUŠENÍ

Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení bez upozornění změnit, upravit nebo odstranit obsah těchto stránek. Nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich Stránkách. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit provoz celé stránky nebo její části. Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo zrušení stránek.

Nemůžeme zaručit, že Stránky budou dostupné po celou dobu. Můžeme zaznamenat hardwarové, softwarové nebo jiné problémy nebo potřebu provést údržbu související se stránkou, ovládacím panelem nebo překladatelskou službou, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit stránky bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší nemožností přístupu nebo používání stránky nebo služby během jakéhokoli výpadku nebo přerušení stránek. Nic v těchto Podmínkách použití nebude vykládáno tak, že nás zavazuje udržovat a podporovat Stránku nebo dodávat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání v souvislosti s nimi.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky se řídí a jsou definovány v souladu se zákony Ruska. Autoglot a vy neodvolatelně souhlasíte s tím, že soudy Ruska budou mít výhradní jurisdikci k řešení jakéhokoli sporu, který může vzniknout v souvislosti s těmito podmínkami.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Neformální vyjednávání

Chcete-li urychlit řešení a kontrolovat náklady jakéhokoli sporu, kontroverze nebo nároku souvisejícího s těmito Podmínkami použití (každý „Spor“ a společně „Spory“) vznesené vámi nebo námi (jednotlivě „Strana“ a společně , „strany“), se strany dohodly, že se nejprve pokusí vyjednat jakýkoli spor (kromě sporů výslovně uvedených níže) neformálně po dobu nejméně třiceti (30) dnů před zahájením rozhodčího řízení. Tato neformální jednání začnou na základě písemného oznámení jedné strany druhé straně.

Závazné rozhodčí řízení

Jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně jakékoli otázky týkající se její existence, platnosti nebo ukončení, bude předán a s konečnou platností vyřešen Mezinárodním obchodním arbitrážním soudem při Evropské arbitrážní komoře (Belgie, Brusel, Avenue Louise, 146) podle pravidel tohoto ICAC, které se v důsledku odkazu na něj považují za součást tohoto článku. Počet rozhodců je tři (3). Sídlem nebo právním místem rozhodčího řízení bude Petrohrad, Rusko. Jazykem používaným v rozhodčím řízení je ruština. Rozhodným právem smlouvy je hmotné právo Ruska.

Omezení

Strany souhlasí s tím, že jakékoli rozhodčí řízení bude omezeno na spor mezi stranami jednotlivě. V plném rozsahu povoleném zákonem (a) žádné rozhodčí řízení nebude spojeno s jiným řízením; (b) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor projednáván na základě skupinové žaloby nebo aby byly použity postupy hromadné žaloby; (c) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor podán v údajném zastupujícím postavení jménem široké veřejnosti nebo jakýchkoli jiných osob.

Výjimky z neformálních jednání a arbitráže

Smluvní strany souhlasí s tím, že na následující spory se nevztahují výše uvedená ustanovení týkající se neformálních jednání a závazného rozhodčího řízení: (a) jakékoli spory usilující o vymáhání nebo ochranu nebo týkající se platnosti kteréhokoli z práv duševního vlastnictví smluvní strany; (b) jakýkoli spor související nebo vyplývající z obvinění z krádeže, pirátství, narušení soukromí nebo neoprávněného použití; a (c) jakýkoli nárok na soudní zákaz. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, pak se žádná ze stran nerozhodne řešit jakýkoli spor spadající do té části tohoto ustanovení, která bude považována za nezákonnou nebo nevymahatelnou, a o takovém sporu rozhodne soud s příslušnou jurisdikcí v rámci uvedených soudů pro jurisdikci výše a Strany souhlasí s tím, že se podřídí osobní jurisdikci tohoto soudu.

OPRAVY

Na stránkách mohou být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace na Stránce bez předchozího upozornění.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK JAK JSOU A JAK JSOU DOSTUPNÉ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A NAŠICH SLUŽEB BUDE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V NEJVYŠŠÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, V SOUVISLOSTI S STRÁNKAMI A VAŠIM POUŽÍVÁNÍM JEJICH POUŽÍVÁNÍ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI FR. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNKY NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK ODKAZOVANÝCH NA STRÁNKU A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, ZÁVADY, VAŠE ZÁVAZKY 2) OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NA STRÁNKY A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVERŮ A/NEBO JAKÉKOLIV OSOBNÍ INFORMACE A/NEBO VŠECHNY OSOBNÍ INFORMACE TAM ULOŽENÉ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA STRÁNKU NEBO ZE STRÁNKY, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY NA STRÁNKU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY A JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, 6) JAKÉKOLI CHYBY ČI NEDOSTATKY V JAKÉKOLI OBSAHU A MATERIÁLŮCH NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENÁŠENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, NEDOPORUČUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANÉ NEBO NABÍZENÉ TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY, JAKÉKOLI HYPERLINKOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY, ŽÁDNÉ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JINÉ WEBOVÉ APLIKACE NEBO FUNKČNÍ WEBOVÉ APLIKACE BÝT STRANY NEBO JAKÝKOLI ODPOVĚDNÝ ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A JAKÝKOLI TŘETÍ STRANA POSKYTOVATELŮ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. JAKO PŘI ZAKOUPENÍ PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉKOLI PROSTŘEDÍ, MĚLI BYSTE V PŘÍPADĚ VHODNÉ POUŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ÚSUDEK A POZORNOST.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MY ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍM STRANÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO REKRESIVNÍ ŠKODY, VČETNĚ VRÁTANÝCH ŠKOD LOSTLOSS. NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, I KDYŽ NÁM BYLI UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. BEZ OHLEDU NA COKOLIV V OPAKU UVEDENÉM ZDE, BUDE NAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍČINY A BEZ OHLEDU NA FORMU ČINNOSTI VŽDY OMEZENA NA ČÁSTKU, POKUD JAKOUKOLIV NÁM ZAPLATÍTE V PRŮBĚHU 3. MĚS. OBDOBÍ PŘED JAKÝKOLIV PŘÍČIN VZNIKU ŽALU. NĚKTERÉ STÁTNÍ ZÁKONY A MEZINÁRODNÍ ZÁKONY USA NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NĚKTERÝCH ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSÍ SE NA VÁS NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO OMEZENÍ VZTAHOVAT A MŮŽETE MÍT DODATEČNÁ PRÁVA.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás budete bránit, odškodnit a chránit nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných úředníků, zástupců, partnerů a zaměstnanců, před a proti jakékoli ztrátě, poškození, odpovědnosti, nároku nebo požadavku, včetně přiměřených právníků Poplatky a výdaje vzniklé jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z: (1) používání Stránky; (2) porušení těchto Podmínek použití; (3) jakékoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách použití; (4) vaše porušení práv třetí strany, včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví; nebo (5) jakýkoli zjevně škodlivý akt vůči jakémukoli jinému uživateli Stránky, se kterým jste se spojili prostřednictvím Stránky. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou nás musíte odškodnit, a souhlasíte s tím, že budete na vaše náklady spolupracovat při naší obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jakémkoli takovém nároku, akci nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o tom dozvíme.

UŽIVATELSKÁ DATA

Budeme uchovávat určité údaje, které přenesete na Stránku za účelem řízení výkonu Stránky, stejně jako údaje týkající se vašeho používání Stránky. I když provádíme pravidelné rutinní zálohy dat, nesete výhradní odpovědnost za všechna data, která přenesete nebo která se týkají jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Stránek. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýchkoli takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu proti nám vyplývající z takové ztráty nebo poškození takových dat.

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

Návštěva stránek, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují jakýkoli zákonný požadavek, aby taková komunikace byla písemná. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLOUV, OBJEDNÁVEK A JINÝCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH NÁMI Iniciovaných NEBO DOKONČENÝCH NÁMI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících ze zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchování neelektronických záznamů, nebo na platby nebo poskytování kreditů jakýmikoli jinými prostředky. než elektronické prostředky.

SMÍŠENÝ

Tyto Podmínky použití a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná na Stránkách nebo ve vztahu k Stránkám představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi. Naše selhání při uplatňování nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek použití nebude fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení. Tyto Podmínky použití fungují v plném rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit některá nebo všechna svá práva a povinnosti jiným. Neneseme odpovědnost ani ručíme za jakoukoli ztrátu, poškození, zpoždění nebo nečinnost způsobené jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud je jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek použití shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení nebo část ustanovení považováno za oddělitelné od těchto Podmínek použití a neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli zbývajících ustanovení. Mezi vámi a námi nevzniká žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku těchto podmínek použití nebo používání stránek. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky použití nebudou vykládány proti nám na základě jejich návrhu. Tímto se zříkáte jakékoli a veškeré obrany, kterou můžete mít na základě elektronické podoby těchto Podmínek použití a chybějícího podpisu smluvními stranami za účelem provedení těchto Podmínek použití.